Hoe kan ik mijn gezin naar Nederland verhuizen?

Iedere kennismigrant die van plan is om met zijn gezin naar Nederland te verhuizen, moet voor elk gezinslid een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) en/of verblijfsvergunning aanvragen.

Als een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker (volgens richtlijn (EU) 2016/801), hebben gezinsleden recht op dezelfde verblijfsstatus als jij. Dit betekent onder andere dat je (duurzame en exclusieve) partner ook is vrijgesteld van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wanneer jij, of je werkgever samenwerkt met All About Expats voor je visum en immigratie naar Nederland, dan worden aanvragen voor gezinsleden ook door ons afgehandeld. Dit betekent dat het niet nodig is om een mvv of verblijfsvergunning voor je gezinsleden zelf aan te vragen. Wij kunnen deze aanvragen tegelijkertijd indienen met je eigen aanvragen.

Echter, zelfs als de aanvragen tegelijkertijd worden ingediend, garandeert of betekent dit niet dat gezinsleden tegelijkertijd moeten (of kunnen) overkomen.

Zodra de mvv aanvragen voor je gezinsleden zijn goedgekeurd, heb je drie maanden de tijd om de mvv-sticker bij de ambassade op te halen.

De partner ontvangt de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) altijd voor maximaal één jaar. Kinderen onder de 18 jaar ontvangen een mvv voor dezelfde duur als de ouder met de langste verblijfsvergunning.

Vereiste documenten

De volgende documenten en bewijzen zijn nodig bij het aanvragen van de verhuizing van je gezin (echtgenoot, partner, kind) naar Nederland:

 • Voor je meeverhuizende partner (of je nu getrouwd bent of als partners geregistreerd staat) moet je een kopie van de gelegaliseerde huwelijksakte of certificaat van geregistreerd partnerschap indienen.
 • Als jij en je partner ongehuwd of geregistreerd zijn, heb je een gelegaliseerde verklaring van ongehuwde staat nodig. De verklaring van ongehuwde staat dient te komen uit je land van herkomst.
 • Gedocumenteerd bewijs (salaris, bankafschriften) dat aantoont dat je over voldoende financiële middelen beschikt om je gezin in Nederland te onderhouden.
 • Bewijs dat je kinderen (of kinderen die later aansluiten) niet ouder zijn dan 18 jaar.

Let op, het is niet eenvoudig om kinderen ouder dan 18 jaar mee te nemen. Hun aanvraag wordt apart beoordeeld/verwerkt van de aanvraag voor de andere gezinsleden.

Moet ik mijn gezinsleden inschrijven bij de gemeente?

Bij het verhuizen van je gezin naar Nederland, moeten alle gezinsleden zich inschrijven bij de gemeente en registreren bij de lokale Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten leggen de persoonsgegevens van alle inwoners vast in de BRP.

Voor de inschrijving bij de gemeente is een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig om u in te schrijven bij de gemeente. Daarom dient ieder gezinslid zijn geboorteakte mee te nemen naar Nederland.

Verder is een huwelijksakte of verklaring van partnerschap (niet ouder dan 6 maanden) vereist om een relatie met je partner aan te tonen. Alle officiële documenten moeten worden vertaald in het Nederlands, Engels, Duits of Frans en voorzien zijn van de nodige stempels (apostille, legalisatie en indien nodig, verificatie).

De volgende documenten moeten worden ingediend bij inschrijving bij de BRP:

 • Een geldig paspoort;
 • Bewijs van legaal verblijf, bijvoorbeeld bewijs dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend;
 • Een huurcontract, bewijs van inwoning op een adres of de eigendomsakte van een huis;
 • Geboorteakte (voorzien van een apostille of legalisatiestempel en indien nodig geverifieerd).

Video: Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een gezinslid?

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Welke documenten vereisen legalisatie bij verhuizing naar Nederland?

Bij het verhuizen van je gezin naar Nederland zijn een aantal officiële documenten vereist. Om de officiële documenten uit je land van herkomst in Nederland te kunnen gebruiken, is legalisatie vereist.

Voor het legaliseren van een document, moeten bevoegde autoriteiten elk document ondertekenen en stempelen. Er kunnen verschillende stappen nodig zijn om het proces te voltooien en de meeste landen hebben hierover afspraken gemaakt met Nederland.

De stappen die nodig zijn om een document te legaliseren, kunnen per land verschillen. Nederland heeft bijvoorbeeld verschillende afspraken met landen over de juiste legalisatie van documenten en wat daarvoor nodig is.

Lees meer over de specifieke eisen voor legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland.

Stappen om officiële documenten te legaliseren

Normaal gesproken zijn de stappen als volgt:

Stap 1

Een bevoegde autoriteit in het land waar de documenten vandaan komen controleert of het document is ondertekend door de juiste autoriteit of autoriteiten in dat land. Dit is meestal het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst. Na goedkeuring wordt een stempel of sticker op het document geplaatst. Dit toont de Nederlandse autoriteiten aan dat het document is uitgegeven door een bevoegde autoriteit.

Stap 2

De Nederlandse autoriteiten controleren het document en plaatsen er een andere stempel of sticker op. Dit gebeurt meestal door de Nederlandse ambassade, het consulaat-generaal of de honorair consul in het land waar de documenten vandaan komen. Een aantal landen heeft afspraken gemaakt waarbij niet al deze stappen nodig zijn of niet nodig zijn voor bepaalde soorten documenten. De Apostilleconventie is een van deze afspraken.

Wat gebeurt er als mijn partner en ik een kind krijgen dat geboren is in Nederland?

Als je kind in Nederland wordt geboren, krijgt je kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Volgens de Nederlandse wet krijgt het kind de nationaliteit van de ouders. Dit betekent dat je nationaliteit wordt overgedragen aan het kind.   Het land waar je kind wordt geboren is niet bepalend voor de nationaliteit van je kind.

Na de bevalling van een kind in Nederland moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • De geboorte melden bij je gemeente (binnen drie dagen na de geboorte);
 • Je zorgverzekeraar informeren over de geboorte;
 • Een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning voor het kind.

Het aanvragen van een verblijfsvergunning voor je kind is niet nodig als je kind een EU-nationaliteit heeft of uit een land in de Europese Economische Ruimte (EER) komt, of Zwitserse nationaliteit heeft.

Voordat je een verblijfsvergunning voor je kind aanvraagt, moet je eerst de geboorte van je kind registreren bij de gemeente. De gemeente geeft een geboorteakte uit, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Deze registers bevatten akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Je kind wordt ook geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Zodra de registratie is voltooid, ontvangt je binnen een week het burgerservicenummer (BSN) van je kind. Let op, je hebt de geboorteakte van je kind nodig om een verblijfsvergunning voor je kind aan te kunnen vragen.

Andere documenten

Als je reisdocumenten voor je kind nodig hebt (bijvoorbeeld een paspoort), moet je contact opnemen met de autoriteiten van je land van herkomst. Als je kind (en jij, als ouder) geen reisdocumenten kan verkrijgen, moet je dit onderbouwen met de juiste documenten aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vervolgens maakt de IND met jou een afspraak en stuurt je een brief met daarin aangegeven welke documenten je moet meenemen voor jezelf en je kind.

Voor welke overheidsuitkeringen komt mijn gezin in aanmerking?

Als je met jouw gezin naar Nederland verhuist en je kinderen zijn jonger dan 18 jaar, dan kun je kinderbijslag aanvragen en ontvangen van de Nederlandse overheid. Dit is een bijdrage in de kosten voor de verzorging van kinderen tot 18 jaar.

De regels voor wie kinderbijslag kan krijgen en hoeveel, zijn vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Het geldbedrag is ook afhankelijk van de leeftijd van jouw kind. Het bedrag dat je ontvangt, neemt toe wanneer jouw kind 6 jaar wordt en vervolgens weer wanneer ze 12 jaar worden.

Als jouw kind niet bij je woont omdat hij of zij gehandicapt is, en je te maken hebt met hoge uitgaven, kun je in aanmerking komen voor kinderbijslag tegen het dubbele basistarief.

Je kinderbijslag wordt eens per kwartaal uitbetaald. De eerste betaling die je ontvangt, wordt verwerkt voor het volgende kwartaal, na de verjaardag van jouw kind. Met andere woorden, de kinderbijslag begint in januari, april, juli of oktober.

Als je een kind adopteert of als je net in Nederland bent komen wonen, kan de kinderbijslag op een ander moment starten.

Related Posts

 • amsterdam-water

  Kennismigrant: salaris, referent IND, en meer

 • Over de IND

  Over de IND: aanvragen, dienstverlening en verblijfsvergunningen

 • GGD in Netherlands

  Tbc-onderzoek: voor verkrijgen verblijfsvergunning

 • Ukraine refugee guide

  Gids voor Oekraïense vluchtelingen

 • amsterdam-water

  Kennismigrant: salaris, referent IND, en meer

 • Over de IND

  Over de IND: aanvragen, dienstverlening en verblijfsvergunningen

 • GGD in Netherlands

  Tbc-onderzoek: voor verkrijgen verblijfsvergunning

 • Ukraine refugee guide

  Gids voor Oekraïense vluchtelingen